ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ «ԲԵԹԷԼ» ԲՈՒԺ ԿԵԴՐՈՆ

Սուրիական հայրենիքին դիմագրաւած այս տագնապալից օրերուն, մինչ բռնութիւնն ու անկայուն վիճակը կը շարունակուի, ընտանիքներ օրէ օր կը դիմագրաւեն աւելի ծանր վիճակներ՝ վախ, անորոշութիւն, հիւանդութիւն եւ ապագայի հանդէպ մտահոգութիւն եւ այս բոլորը կ՛ազդէ ու պիտի շարունակէ ազդել ամբողջ ընտանիքի քայքայումին: Հետեւաբար, մարդիկ կարիքը ունին թէ՛ նիւթական եւ թէ՛ բարոյական քաջալերանքի, յորդորի ու մխիթարութեան: Շարունակաբար, այս մտքէն թելադրուած Հայ Աւետարանական Բեթէլ եկեղեցին ունեցաւ մտայղացումն ու տեսիլքը Իր դաշտէն ներս ծառայութեան օղակը ընդարձակելու եւ հիմնելու Բուժ կեդրոն մը, ուրտեղ առիթ պիտի ընծայուի հիւանդներու այցելութեան ու անոնց բուժման միջոցառումներ հայթայթելու:

Կիրակի 23 Յունիս, 2013, կէսօր ժամը՝ 12:00-ին, Հայ Աւետա-րանական Բեթէլ Եկեղեցին հիւրընկալեց խուռներամ բազմութիւն մը, որոնք մեծ հաճոյքով ու խանդավառութեամբ հաւաքուած էին իրենց քաջալերանքով մասնակից ու ականատես ըլլալու Եկեղեցիիս նուաճումներուն ու նուիրական ծառայութիւններուն, որոնք պիտի սատարեն Աստուծոյ փառքին համար:

Հայ Աւետարանական Բեթէլ Եկեղեցւոյ Հովիւ ու Համայնքապետ՝ Սուրիոյ Հայ Աւետարանական Համայնքի՝ Վերապատուելի Յարութիւն Սելիմեան, պաշտօնապէս բաց յայտարարեց «Բեթէլ» Բուժ Կեդրոնը, փառաբանութեան աղօթքի մատուցումէն ետք, ան մատնանշեց թէ սոյն կեդրոնը պիտի հանդիսանայ հայ ժողովուրդին դժուարութիւնները ամոքելու վայր, յատկապէս այս դժուարին օրերուն մէջ երբ մեր ժողովուրդը կ՛ապրի ֆիզիքական եւ նիւթական տագնապներ, ան շեշտեց ըսելով, թէ՝ Բեթէլ եկեղեցւոյ շրջափակէն ներս, եկեղեցին՝ Աստուծոյ խօսքին քարոզութեան հետ մէկտեղ պիտի մատուցանէ նաեւ բժշկութիւն: Վերապատուելին՝ վերեւ յիշած միտքը նմանցուց Տէր Յիսուսի կատարած ծառայութիւններուն, յիշելով թէ՝ երբ հիւանդներ ու անօթիներ կը ներկայանային Տէր Յիսուսի, Ան անմիջապէս բժշկութիւն կը հայթայթէր անոնց, կաղերուն քալել տալով, կոյրերուն տեսողութիւն շնորհելով եւ բորոտներուն ամբողջական բժշկութիւն շնորհելով:

Վերապատուելին ըսաւ. «Աստուծոյ  եւ Անոր Որդիին Տէր Յիսուս Քրիստոսի հետքերով, մենք այսօր ուրախութիւնը ունինք այս բուժ կեդրոնը բաց յայտարարելու, որ անիկա մնայ ծառայութեան մէջ մեր ժողովուրդի տարբեր դժուարութիւններուն լուծում հայթայթելով»:

Վերապատուելին այս առթիւ ողջունեց նաեւ մարդասիրական եւ բարեսիրական հաստատութիւններու Տնօրէնութիւնները՝ Ճինիշ-եան Յիշատակի Ձեռնարկը, Հաուըրտ Գարակէզօեան Հիմնարկը, Սուրիոյ Օգնութեան Խաչը եւ Հ.Բ.Ը.Մ.-ի ընկերային ծառայութեան յանձնախումբը, որոնք վաղուց կը կատարէին սոյն ծառայութիւնները բարձր որակով ու մասնագիտութեամբ, մեր ժողովուրդին  կեանքին մէջ տարագրութենէն ի վեր մինչեւ այսօր իբրեւ մնայուն ներկայութիւն:

Վերապատուելին իր խօսքի աւարտին խնդրեց Աստուծոյ օրհնութիւնը եւ պաշտպանութիւնը մեր ժողովուրդին կեանքին համար:

Վերապատուելիին խօսքէն ետք ներկաները այցելեցին բուժ կեդրոնը ու իրենց շնորհաւորութիւններն ու գնահատանքները փոխանցեցին եկեղեցւոյ հովիւին եւ Միացեալ ժողովին, սոյն ծրագրի իրագործման ի տես:        

Դարերու ընթացքին փարոս էր Սուրիան եւ յուսադրուած ենք, որ այդպէս կը մնայ նաեւ ապագային: Մենք մնայուն կերպով իբրեւ Հայ Համայնք, պիտի մնանք  հաւատարիմ Սուրիոյ եւ պիտի պահենք մեր տուները, եկեղեցիներն ու հաստատութիւնները: Շարունակաբար, կ՛արժէ պահպանել ու կենսունակ պահել այս երկրին հաւաքականութիւնը: Այսօր Սուրիոյ գաղութը իսկապէս պէտք ունի Ձեր քաջալերանքին ու ներդրումին, յատկապէս՝ նոր սերունդը, որպէսզի շարունակեն իրենց կեանքը յոյսով ու լոյսով ապրելու:

Կը խնդրենք, որ բարձրեալն Աստուած Սուրիան պահէ չարէն ու կ՛աղօթենք որ Ան խնայէ ազգի անմեղ արիւնը, պահէ արժանապատուութիւնը եւ ազգային միասնականութիւնը բոլոր քաղաքացիներուն, անոնց կրօնական, համայնքային, յարանուանական, մշակութային եւ  բոլոր շերտաւորումներով:

 

 

 

 

 

Developed By Digilite